Whitman Folder Washington Quarters No. 4 1988-1998